Overslaan en naar de inhoud gaan
Dé oplossing voor de bouw
Openingsuren

ma-vrij 08:00-17:00

Bel ons

+32 (0)56 617 541

Mail ons

info@sl-solution.be

Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1

Alle facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Vanaf de vervaldag is van rechtswege 15% intrest verschuldigd op het netto factuurbedrag. In geval van niet betaling op de vervaldag van de factuur; ingevolge nalatigheid of slechte wil; zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 15% verhoogd worden ten titel van conventioneel verhogingsbeding men een minimum van € 50 en een maximum van € 1250.

Artikel 2

Alle geleverde goederen blijven integraal eigendom van SL-Solution tot de volledige betaling ervan. Verbruikte en niet-betaalde goederen blijven betaalbaar onverminderd inningskosten, verhogingsbedingen en intresten.

Artikel 3

Klachten dienen ons binnen de acht dagen volgend op de levering, per aangetekend schrijven te bereiken.

Artikel 4

Alle snijschijven en boren zijn voor een bepaalde toepassing ontworpen. De klant dient ze te gebruiken volgens de specificaties op de verpakking. Indien ze correct gebruikt werden, zullen de geleverde goederen die in de praktijk technische problemen plegen op te leveren, integraal en zonder kosten teruggenomen worden, wanneer eveneens voldaan wordt aan Artikel 3 van deze verkoopsvoorwaarden. Niettegenstaande deze terugname zal de klant zich akkoord verklaren SL-Solution een alternatief aanbiedt voor de teruggenomen goederen. Verkeerd gebruik kan geenszins aanleiding geven tot eender-welke schadevergoeding dan ook.

Artikel 5

Bij gerechtelijke inning of betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.